Redserve GmbH | Heiliggeiststrasse 16 | 6010 Innsbruck | Austria

Opći uvjeti

1. Sadržaj i terminologija ugovora

1.1. usluge

Sve konzultantske i druge usluge koje isporučuje Izvođač (apr .: AN) prema ugovoru.

1.2. Predmet Ugovora

Predmet ugovora su sve usluge koje isporučitelj mora pružiti u kontekstu i za vrijeme trajanja ugovora, u skladu s opsegom opisanih usluga i povezanim naknadama Klijenta (otprilike: AG) kao i s općim pravilima koja se odnose na međusobna prava i obveze.

1.3. Opći Uvjeti i odredbe (AGBs)

Ovi AGB-ovi – u njihovoj najnovijoj verziji – dio su ugovora i moraju se smatrati da su sve strane dogovorene, uključujući i za sve buduće ugovorne odnose ugovornih strana.

1.4. Opseg usluga

Osnova usluga koje AN mora pružiti je pisani Opis usluga koje je proizveo AN na temelju podataka koje mu je pružio ili pružio AG. Ovaj Opis usluga treba provjeriti ispravnost i cjelovitost od strane AN i AG i parafirati kao što je odobreno. Svaka promjena zatražena od strane AG-a kasnije zahtijeva poseban pisani ugovor u vezi s rasporedom i naknadama.

1.5. naknade

Ako je za isporuke usluga dogovorena paušalna naknada, to se odnosi isključivo na opseg usluga i raspored koji su u trenutku pismenog sporazuma potvrđeni u pisanom obliku. Dodatne usluge nisu obuhvaćene paušalnom naknadom i moraju se fakturirati izravno, na vrijeme i na materijalnoj osnovi.

2. Prava i obveze AG i AN

2.1. Obveze davanja informacija i pregleda

AG će pravovremeno dostaviti AN-u sve informacije potrebne za ispunjavanje ugovora i izvršenje dogovorenih usluga i obavijestiti ga o svim čimbenicima koji su značajni za izvršenje ugovora. To se također odnosi na sve one podatke koji postaju dostupni nakon što je AN počeo pružati usluge. AG snosi troškove svih usluga čije isporuke mora ponoviti AN ili odgoditi kao rezultat netočnih, nepotpunih ili naknadno promijenjenih podataka koje mu je pružio. AN će provjeriti podatke koje mu je dao AG, posebno u pogledu tehničke izvedivosti, i izrazit će nesporazume AG-u.

2.2. Dokumenti i obaveza arhiviranja

AN će arhivirati sve dokumente povezane s isporukom usluga do završetka projekta, a ako je potrebno i uz plaćanje, pružiti AG-u kopiju ili digitalnu verziju istog i jamčiti da ih je moguće pregledati. Pismeni dokumenti nadležnih tijela i originalni dokumenti pruženi od strane AG moraju biti vraćeni kao originali nakon završetka isporuke usluga.

2.3. Sastanci / Izvješća

AN će izvijestiti AG o napretku usluga koje mu pruža, a ako je potrebno i bilo koja treća strana koju je on ugovorio, prema unaprijed dogovorenom rasporedu. AG će sudjelovati na sastancima koje organizira AN.

2.4. Sloboda za direktive

AN je slobodan isporučiti dogovorene usluge po svojoj želji; nije dužan isporučiti te usluge ni na jednom određenom mjestu niti u određeno radno vrijeme.

2.5. Promjene u Uslugama

Svaka strana ugovora može od druge zatražiti promjenu dogovorenog opsega usluga u pisanom obliku. Nakon primitka zahtjeva za promjenom, primatelj mora provjeriti je li i pod kojim uvjetima ta promjena moguće izvršiti, te bez odlaganja objasniti svoje prihvaćanje ili odbijanje promjene. Ako izmjene koje je tražio AG dovedu do promjene troškova izvršenja i prvobitno dogovorenog voznog reda, AN će dogovoriti dodatni ugovor s AG-om, prema potrebi. Ako AG promijeni ili smanji vrstu i opseg dogovorenih usluga ili okolnosti pod kojima se isporučuje, ili ako AG zahtijeva dodatne usluge koje predstavljaju temeljnu promjenu strukture i isporuke dogovorenih usluga, AN ima pravo obustaviti tekuće radove dok se ne dogovori dodatni ugovor. AN ne može biti odgovoran za kašnjenje u pružanju usluga uzrokovano ovom situacijom.

2.6. Pravo na delegat

AN ima pravo u cijelosti ili djelomično delegirati izvršenje usluga koje je pristao isporučiti trećim stranama kao njegovi agenti.

2.7. Raspored

Ugovorno dogovorena razdoblja za isporuku dogovorenih usluga ili rokovi započinju tek kad je AG u potpunosti ispunio svoju obvezu suradnje. Svi ugovori u vezi s rokovima i rokovima moraju se pismeno bilježiti. Nepoštivanje rokova i rokova daje AG-u pravo da izvrši tužbu protiv AN-a nakon isteka odgovarajućeg dodatnog razdoblja od najmanje tri tjedna nakon što je zabilježeno predavanje dopisa upozorenja kojim se utvrđuju pravne posljedice. Ako ovo dodatno razdoblje istekne bez zadovoljavajućeg ishoda, AG ima pravo odustati od ugovora. Obveza isplate naknade kao posljedica kašnjenja postoji samo zbog velike krivnje AN-a ili njegovih agenata Neizbježne ili nepredvidive okolnosti oslobađaju AN od njegove obveze ispunjavanja dogovorenih razdoblja ili rokova. Isti je slučaj ako AG nije ispunio svoje obveze u vezi s izvršavanjem ugovora (npr. Davanje informacija). U takvom će slučaju dogovoreni rok biti vraćen za najmanje vrijeme izgubljeno ovim neizvršenjem AG-a za ispunjavanje ugovornih obveza.

3. Prava vlasništva i intelektualno vlasništvo

3.1. Vlasnička prava i prava korištenja

AN ima sva prava intelektualnog vlasništva (tj. Autorska prava) za sve isporučene usluge – posebno prijedloge, ideje i koncepte i njihove pojedinačne dijelove; povrat svih dokumenata predatih tijekom isporuke usluga može se tražiti u svakom trenutku. Kopiranje, preinaka (uključujući daljnji razvoj), reprodukcija i objavljivanje usluga koje pruža AN – u bilo kojem obliku – nije dopušteno bez prethodnog pismenog pristanka AN-a. AG samo stječe pravo utvrđeno ugovorom za korištenje usluga u dogovorene svrhe i u dogovorenom opsegu nakon pune uplate naknada.

3.2. koristi

Prethodni pisani sporazum (koji uključuje i ugovor o naknadi) potreban je za korištenje bilo koje usluge pružene od strane AN-a koja nadilazi prvobitno dogovorenu svrhu i opseg.

4. Jamstva, obeštećenja i odgovornost

4.1. Obveza slanja obavijesti o nedostacima

AG je dužan bez odgode izvijestiti AN s svim nedostacima u pružanju usluga; AG ima teret dokaza – sve dok je to zakonski dozvoljeno. Ako je ta obavijest o kvaru pravodobno dostavljena i opravdana, AG ima pravo samo na pružanje usluga ili zamjenu dotične usluge od strane AN – osim ako situaciju drugačije ne utvrdi obvezujući uvjet Zakona o zaštiti potrošača.

4.2. poboljšanja

U slučaju opravdanog upozorenja o kvaru, neispravne usluge moraju se izvršiti u razumnom vremenskom roku i AG je dužan omogućiti AN-u da provede sve potrebne mjere za to. AN ima pravo odbiti izvršiti ovo poboljšanje ako je to nemoguće ili se ono može provesti samo po nerazumnim troškovima AN-a.

4.3. Ograničenje odgovornosti

AN je isključen iz zahtjeva za naknadu štete u slučajevima manjeg nemara. U slučajevima velike nepažnje, teret dokaza leži na oštećenom.

4.4. Period izvršenja

Osim u slučajevima posebnih razdoblja zastarevanja, odštetni zahtjevi podnose se nadležnim pravnim tijelima u roku od šest mjeseci od nastanka štete; one moraju biti ograničene na iznos naknade za ugovor bez PDV-a i drugih troškova.

5. Izvanredna otkazivanja ugovora

5.1. Izvanredni razlozi otkaza od strane AG

AG može otkazati ugovor bez prethodne obavijesti ako ima važan razlog za to, posebno ako AN nije ispunio ugovorne obveze uprkos odgovarajućem dodatnom razdoblju od najmanje tri tjedna nakon što je zabilježena dostava AN-u upozoravajućeg pisma utvrđivanje pravnih posljedica nečinjenja. U slučaju takvog otkazivanja, AN također ima pravo obustaviti isporuku svih usluga i ne nadoknaditi bilo kakvu štetu prouzročenu od strane AG-a.

5.2. Izvanredni razlozi otkazivanja od strane AN

AN može otkazati ugovor bez prethodne najave i bez obveza da poštuje bilo koji otkazni rok ili rok ako ima važan razlog za to, posebno ako

5.2.1. AG ima dugove s plaćanjem ugovorno ugovorene naknade ili drugih obveza plaćanja, unatoč pismenom upozorenju s produženim 14-dnevnim razdobljem,

5.2.2. AG ima zaostale ugovorne obveze usprkos pismenom upozorenju AN-a s razumnim 14-dnevnim produženim razdobljem,

5.2.3. AN ima opravdanu zabrinutost zbog značajnog pogoršanja kreditnog rejtinga AG-a.

6. Naknade

6.1. Potraživanja naknade

Ako se drukčije ne dogovori, AN može naplatiti naknadu za bilo koju pojedinačnu uslugu po završetku isporuke te usluge. AN ima pravo zahtijevati predujmove. Ako ugovorom nije drugačije određeno, naknada isključuje zakonom utvrđeni PDV. Sve usluge isporučene od strane AN koje nisu izričito pokrivene ugovorenom naknadom, odvojeno će se naknađivati. Sve novčane troškove koje AN plaćaju AG će nadoknaditi.

6.2. Preliminarne procjene naknada

Ako se drugačije ne dokaže pismeno, preliminarne procjene troškova od strane AN nisu obvezujuće. Ako je predviđeno da će stvarna naknada premašiti naknadu koju procjenjuje AN za više od 15%, AN će o povećanim troškovima obavijestiti pismeno. Ova viša naknada smatrat će se prihvaćenom od strane AG ako nije podnio pismeni prigovor AN-u u roku od tri dana od tih informacija, zajedno s prijedlogom ekonomičnijeg alternativnog rješenja.

7. Uvjeti i odredbe plaćanja

7.1. Plaćanja

Računi s AN-a plaćaju se bez popusta od datuma izdavanja i, ako drukčije nije dogovoreno, plaćaju se u roku od 10 kalendarskih dana od datuma izdavanja. U slučaju kašnjenja u plaćanju, dogovorena zatezna kamata od 8% p.a. plaća se; mogu se zahtijevati i veći gubici od kamata.

7.2. naknade

AG se obvezuje snositi sve troškove proizašle iz ovrhe potraživanja.

7.3. Kašnjenja plaćanja

U slučaju kašnjenja plaćanja od strane AG-a, AN može odmah smatrati plativim sva ostala plaćanja i djelomična plaćanja za sve isporučene usluge proizašle iz drugih ugovora ugovorenih s AG-om.

7.4. Pobijana potraživanja

AG nema pravo nadoknađivati ​​plaćanja AN s protuslovnim potraživanjima, osim ako su protuustavi od strane AG već bili dogovoreni u pisanom obliku ili pravno potvrđeni.

8. Opći uvjeti ugovora

8.1. Izbor zakona

Stranke ugovora suglasne su u primjeni materijalnog austrijskog zakona bez obzira na sukob zakona doktrine bilo austrijskog međunarodnog privatnog prava ili UN-ovog trgovačkog prava.

8.2. Pravna nadležnost

Nadležni i odgovorni sud u Innsbrucku dogovoren je kao isključivo mjesto nadležnosti za sve sukobe proizašao iz ovog ugovornog odnosa; AN zadržava pravo poduzeti pravne mjere protiv AG-a na bilo kojem drugom zakonski dopuštenom mjestu.

8.3. Zahtjev pismenog obrasca i jezika ugovora

Izmjene i dopune ovih AGB-a i / ili ugovora temeljenog na njima i svih njegovih sastavnih elemenata vrijede samo ako su u pisanoj formi; ovo se također odnosi na sporazume o odstupanju od zahtjeva za pismenim obrascem. Dogovoreno je da je njemački jezik ugovora.

8.4. Klauzula o izdvojenosti

Ako se bilo koji pojedinačni uvjeti ovih AGB-a i / ili ugovora i svi njegovi sastavni elementi smatraju nevažećim, pobijanjem ili neučinkovitim na bilo koji drugi način, to ne utječe na valjanost svih ostalih uvjeta ovih AGB-a i / ili ugovora i svi njegovi integralni elementi. Svaki nevaljani uvjet treba zamijeniti novim uvjetom koji se približava što većoj mjeri postizanju istog ekonomskog ishoda i ugovorne svrhe. To se također odnosi na popravljanje nedostataka u ugovoru dodatnim tumačenjem ugovora provedenim na gore navedeni način.

8.5 Zahtjevi

AG nema pravo kompenzirati potraživanja od strane AN-a na temelju ovog ugovora protuslovnim potraživanjima, osim ako je protuodgovorni zahtjev AG-a već pismeno dogovorio ili su već pravno obvezujući.

8.6. Odstupanje potraživanja

Prijenos zahtjeva protiv AN-a trećim stranama nije dopušten bez odobrenja Redservea.

8.7. nevaženje

Svi ugovori vezani za ovaj ugovor sklopljeni prije potpisivanja ugovora na temelju ovih AGB-a postaju nevažeći nakon njegovog potpisivanja.

8.8. Pravni domicil

Pravni prebivalište ovog ugovora je Innsbruck, osim ako drugim ugovorom nije izričito navedeno u ugovoru.

8.9. Prosljeđivanje podataka

Uz sve to, AN ima pravo koristiti podatke vezane za ovaj ugovorni odnos u vezi s ispunjavanjem i realizacijom ugovora, a on i njegovi zastupnici imaju pravo snimati i pohranjivati ​​takve podatke na nositelje podataka.

8.10. Sigurnosni oblak

AG izričito pristaje na pohranjivanje svojih podataka u oblak. Upotreba oblaka nije dio AN usluga. AN nije odgovoran za štetu, sekundarnu štetu ili gubitak dobiti bilo koje vrste vezano za pohranu podataka u oblaku, privremenu nedostupnost podataka, gubitak pohranjenih podataka i dokumenata ili zloupotrebu istih od strane treće strane. U slučaju oštećenja uzrokovanog AN-om ne odgovara za blagu nepažnju.

8.11. Objavljivanje pravo

AN ima pravo objavljivati svoje usluge na svojoj web stranici i koristiti ih kao dio svog marketinga.

8.12. Stupanje na snagu i valjanost ovih AGB-a

Ugovor stupa na snagu potpisivanjem od obje strane. Sukobni AGB-ovi u sukobu su nevaljani, osim ako AN nisu izričito pristali u pisanom obliku.

8.13. Valjanost

Ovi AGB-ovi vrijede (u svojoj najnovijoj verziji) od trenutka objave na web stranici AN (https://www.redserve.at/agb). AN zadržava pravo izmjene ili dodavanja ovih AGB-a u bilo kojem trenutku. Sve takve promjene stupaju na snagu od trenutka objave AGB-a na gore navedenom web mjestu.

2015/11/23