Redserve GmbH | Heiliggeiststrasse 16 | 6010 Innsbruck | Austria

Opći uvjeti poslovanja

1. Dijelovi ugovora i definicije

1.1. Usluge

Sve savjetodavne i druge usluge koje pruža izvršitelj usluga (ukratko: IU) u skladu s ugovorom.

1.2. Predmet ugovora

Predmet ugovora su usluge koje će izvršitelj usluga pružati u okviru i za vrijeme trajanja ugovora u skladu s opsegom opisanih usluga i naknadom koju mora platiti krajnji korisnik (ukratko: KK), kao i općenito regulacija međusobnih prava i obveza.

1.3. Opći uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti su dio ugovora i, nakon što se ugovorne strane dogovore, primjenjuju se i na sve buduće ugovorne odnose između ugovornih strana; u trenutno važećoj verziji.

1.4. Opseg usluga

Osnova za usluge koje IU mora pružati je pisani opis usluga koje IU izrađuje na temelju podataka koji su mu dostupni ili koje KK stavlja na raspolaganje. Opis usluga provjerava se od IU i KK ispravnost i cjelovitost te dobivaju napomenu o odobrenju. Zahtjevi KK za promjenom koji se pojave kasnije zahtijevaju odvojeno pismeno imenovanje i ugovor o naknadi.

1.5. Naknada

Ako je ugovorena paušalna naknada za pružanje usluga, to se odnosi isključivo na opseg usluga koji je pismeno naveden u vrijeme sporazuma. Dodatne usluge nisu uključene u paušalnu naknadu i naplatit će se prema opsegu izdataka.

2. Prava i obveze KK i IU

2.1. Obveze informacija i provjere

KK će pravovremeno pružiti IU sve podatke potrebne za ispunjenje narudžbe i izvršenje dogovorenih usluga te će ga izvijestiti o svim okolnostima važnim za izvršenje naloga. To se također odnosi na sve informacije koje postaju poznate tijekom aktivnosti IU. KK snosi troškove koji proizlaze iz činjenice da IU mora ponoviti ili odgoditi usluge kao rezultat netočnih, nepotpunih ili naknadno promijenjenih podataka. IU će na odgovarajući način ispitati informacije koje mu KK stavi na raspolaganje, posebno radi izvodljivosti s tehničkog gledišta, i obavijestiti KK o svim nedostacima.

2.2. Dokumenti i obveza arhiviranja

IU će arhivirati sve dokumente u vezi s pružanjem njegove usluge do kraja projekta i na zahtjev KK dostaviti kopiju ili digitaliziranu verziju u zamjenu za naknadu troškova i omogućiti mu da ih pregleda. Službeni dokumenti i originalni dokumenti koje je dostavio KK vraćaju mu se u originalu nakon završetka usluge.

2.3. Sastanci / izvještavanje

IU će izvijestiti KK o napretku pružanja usluga u vreme koje je unaprijed izričito dogovoreno, a po potrebi i o trećoj strani koju je on uključio. KK će sudjelovati na sastancima koje je zakazao IU.

2.4. Sloboda podučavanja

IU ne obvezuju nikakve upute u pružanju dogovorenih usluga; nije vezan za određeno mjesto izvršenja usluge i nema određeno radno vrijeme.

2.5. Promjena u izvršenju usluge

Svaki ugovorni partner može pismeno zatražiti izmjene dogovorenog opsega usluga od drugog. Nakon primanja zahtjeva za promjenu, primatelj će provjeriti može li se i pod kojim uvjetima promjena provesti i odmah pismeno obavijestiti o odobrenju ili odbijanju. Ako zahtjevi za promjenom KK dovedu do promjene u naporu obrade i do promjene izvorno dogovorenih rokova izvedbe, IU će sklopiti odgovarajući dodatni ugovor s KK. Ako KK želi promijeniti ili smanjiti vrstu i opseg dogovorene usluge ili okolnosti u kojima se pruža, ili zatražiti dodatne usluge koje nisu predviđene ugovorom, što znači temeljni zahvat u dogovorenoj strukturi usluga i obrade, IU ima pravo trajno prekinuti rad do zaključenja dodatnog ugovora. IU ne može biti odgovoran za kašnjenja u obavljanju usluga koja su prouzročena u ovom slučaju.

2.6. Pravo na prijenos

IU ima pravo da mu naložene usluge u cijelosti ili djelomično vrše treće strane kao zamjenski agenti.

2.7. Rokovi

Ugovorno dogovorena razdoblja i rokovi izvršenja usluge počinju teći tek kada je KK u potpunosti ispunio svoje obveze suradnje u skladu s ugovorom. Dogovori o rokovima moraju se ugovoriti u pisanom obliku. Nepoštivanje rokova i datuma daje pravo KK da podnese bilo kakve zahtjeve nakon razumnog počeka od najmanje 3 tjedna od primanja odgovarajućeg pismenog podsjetnika u registriranom obliku, pozivajući se na pravne posljedice s IU. Nakon isteka ovog počeka bez rezultata KK može odustati od ugovora. Obveza plaćanja štete iz naslova neispunjenja obveza postoji samo u slučaju grube nepažnje IU ili treće strane koju je on uključio. Neizbježni ili nepredvidivi događaji oslobađaju IU poštivanja dogovorenih rokova i datuma. Isto važi i ako KK ne ispunjava svoje obveze da izvrši nalog (npr. pružanje informacija). U tom će se slučaju dogovoreni rok odgoditi barem do mjere kašnjenja.

3. Intelektualna prava vlasništva

3.1. Intelektualno pravo vlasništva i prava korištenja

IU ima potpuno zaštićena prava intelektualnog vlasništva, posebno autorska prava, na sve usluge IU – posebno na prijedloge, ideje i koncepte – kao i na pojedine njihove dijelove; za sva dokumenta predana u sklopu pružanja usluga može se zatražiti povrat u bilo kojem trenutku. Oponašanje, modificiranje (uključujući daljnji razvoj), umnožavanje i objavljivanje usluga IU – u bilo kojem obliku – nisu dopušteni bez prethodnog pismenog pristanka IU. KK stječe ugovoreno dodijeljena prava korištenja u dogovorenu svrhu i u dogovorenom opsegu korištenja tek kada naknadu plati u cijelosti.

3.2. Korištenja

Za korištenje usluga IU koje nadilaze izvorno dogovorenu svrhu i opseg korištenja, mora se unaprijed sklopiti pisani sporazum, uključujući sveobuhvatnu odredbu o naknadi.

4. Jamstvo, naknada i odgovornost

4.1.  Obveza obavijesti

KK mora odmah pismeno obavijestiti IU o svim prekidima usluge i navesti razloge;  KK snosi teret dokazivanja – koliko je to zakonski dopušteno.  U slučaju opravdane i pravovremene žalbe, IU – podložan obveznim odredbama zakona o zaštiti potrošača – ima pravo samo poboljšati ili zamijeniti uslugu IU.

4.2.  Poboljšanje

U slučaju opravdane žalbe, prekidi u pružanju usluga otklonit će se u razumnom roku, pri čemu KK mora omogućiti IU da poduzme sve mjere potrebne za otklanjanje nedostatka.  IU ima pravo odbiti poboljšanje ako je to nemoguće ili ako za IU uključuje nesrazmjerno velike napore.

4.3.  Ograničenje odgovornosti

Isključena je naknada IU za običnu nepažnju.  Oštećenik mora dokazati postojanje grube nepažnje.

4.4.  Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi za naknadu štete trebaju se podnijeti na sudu u roku od šest mjeseci nakon saznanja za štetu, osim ako je zastara drugačije određena;  a ograničeni su na iznos naknade za narudžbu za dogovorene usluge, isključujući porez na promet ili druge namete.

5. Izvanredni raskid ugovora

5.1.  Izvanredni razlozi za raskid od strane KK

KK može iz važnog razloga raskinuti ugovor s trenutnim učinkom;  to posebno ako IU ne ispuni svoje ugovorne obveze u razumnom počeku od najmanje 3 tjedna od primitka pismenog upozorenja od strane KK u pisanom obliku s osvrtom na pravne posljedice.  Umjesto takvog raskida, IU također ima pravo u svakom slučaju prekinuti sve usluge, pri čemu IU neće biti u obvezi nadoknaditi štetu KK koja mu je prouzrokovana od strane IU.

5.2.  Izvanredni razlozi za raskid od strane IU

IU može raskinuti ugovor s trenutnim učinkom iz važnog razloga bez poštivanja otkaznih rokova ili datuma,

pa pogotovo ako

5.2.1.  KK zaostaje s plaćanjem naknade ugovorene u ugovoru ili s drugim obvezama plaćanja unatoč pisanom podsjetniku koji određuje 14-dnevni poček,

5.2.2.  KK ne ispunjava jednu od svojih ugovornih obveza u razumnom razmaku od 14 dana unatoč pisanom podsjetniku IU ili ako

5.2.3.  postoje opravdane zabrinutosti u vezi sa značajnim pogoršanjem kreditne sposobnosti KK.

6. Naknada

6.1.  Pravo na naknadu

Ako nije drugačije ugovoreno, pravo za naknadu IU nastaje za svaku pojedinu uslugu uz odgovarajuće pružanje usluge.  IU ima pravo zahtijevati predujmove.  U slučaju da nema izričitog sporazuma, naknada ne uključuje zakonski porez na promet.  Sve usluge IU koje nisu izričito pokrivene ugovorenom naknadom plaćaju se zasebno.  Sve novčane troškove nastale IU nadoknadit će KK.

6.2.  Procjene naknada

U nedostatku suprotnog pismenog sporazuma, procjene IU nisu obvezujuće.  Ako je predvidljivo da će stvarne naknade premašiti one koje je IU pismeno procijenio za više od 15%, IU će obavijestiti KK o većim troškovima.  Smatrat će se da je KK odobrio višak ako se KK ne usprotivi tome u pisanom obliku u roku od tri dana od primanja ove obavijesti od strane IU, a istovremeno nudi isplativije alternative.

7. Plaćanje

7.1.  Plaćanje

Računi IU dospijevaju bez odbitka od datuma računa i, ukoliko nije drugačije ugovoreno, trebaju se platiti u roku od deset kalendarskih dana od datuma računa.  U slučaju zakašnjelog plaćanja, primjenjuje se zakonska zatezna kamata; a može se zahtijevati i iznos gubitka od kamate.

7.2.  Troškovi

KK se obvezuje snositi sve troškove povezane s naplatom potraživanja.

7.3.  Kašnjenje plaćanja

U slučaju kašnjenja plaćanja od strane KK, IU može odmah naplatiti naknade i druga potraživanja za sve usluge i djelomične usluge pružene u okviru drugih ugovora sklopljenih s KK.

7.4.  Prijeboj

KK nema pravo prebijati ​​vlastite zahtjeve protiv potraživanja IU, osim ako je KK-ov zahtjev pismeno priznao ili je sud utvrdio.

8. Opće ugovorne odredbe

8.1.  Izbor zakona

Ugovorne strane se slažu oko primjene prava Republike Hrvatske.

8.2.  Mjesto nadležnosti

Nadležni sud u Zagrebu određen je kao isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa; IU ima pravo pokrenuti pravni postupak protiv KK na bilo kojem drugom zakonski dopuštenom mjestu.

8.3.  Zahtjev za pismenim obrascem i jezik ugovora

Promjene i razmatranja ovih Općih uvjeta poslovanja i / ili sklopljenog ugovora po njihovoj osnovi, uključujući integrirane komponente za njihovu valjanost pisma;  ovo također važi za odlazak pisanog oblika.  Njemački je dogovoren kao ugovorni jezik.

8.4.  Salvatorna klauzula

Ako pojedine odredbe Općih uvjeta poslovanja i / ili ugovora, uključujući njegove sastavne dijelove, postanu ili postanu ništavni, osporivi ili na drugi način nedjelotvorni, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi Općih uvjeta poslovanja i / ili ugovora uključujući njegove sastavne dijelove.  Neučinkovitu odredbu treba zamijeniti onom koja joj je najbliža po ekonomskom sadržaju i ugovornoj namjeni.  To se također odnosi na popunjavanje praznina u ugovoru putem dopunskog tumačenja ugovora na gore spomenuti način.

8.5 Potraživanja

Bilo koja potraživanja KK ne mogu se prebijati s potraživanjima IU iz ovog ugovora, osim ako se radi o protutužbama koje je sud već pravno utvrdio ili ih je IU pismeno priznao.

8.6 Ustupanje potraživanja

Ustupanje potraživanja prema IU trećim stranama isključeno je bez pristanka Redserve-a.

8.7.  Invalidnost

Svi ostali ugovori u vezi s ovim ugovorom sklopljeni prije potpisivanja ugovora na temelju ovih Općih uvjeta poslovanja gube svoju valjanost kad se ugovor potpiše.

8.8.  Mjesto izvedbe

Mjesto izvedbe je Zagreb ili Varaždin, osim ako ugovor izričito ne predviđa drugo mjesto izvedbe.

8.9.  Prijenos podataka

IU ima pravo koristiti podatke koji se odnose na ovaj ugovorni odnos u vezi s ispunjenjem ugovora ili izvršenjem ugovora te ih spremiti i pohraniti na nositelje podataka bilo sam ili putem posrednika.

8.10.  Pohrana podataka putem Cloud-a

KK se izričito slaže da će njegovi podaci biti pohranjeni u Cloud-u.  Korištenje Cloud-a nije uvjet IU.  IU ne odgovara za bilo kakvu štetu, uključujući posljedičnu štetu i izgubljenu dobit koja je nastala u vezi sa pohranom u Cloud-u zbog privremene nedostupnosti usluga ili gubitka pohranjenih podataka i dokumenata, kao i nepravilne upotrebe isto od strane trećih osoba.  U svakom slučaju, IU nije odgovoran za običnu nepažnju za štetu koju je prouzročio.

8.11.  Pravo objavljivanja

IU ima pravo objaviti svoje usluge na svojoj web stranici i koristiti ih u kontekstu svog marketinga.

8.12.  Stupanje na snagu i valjanost Općih uvjeta poslovanja

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane.  Svi proturječni Opći uvjeti podlovanja KK-a su nevaljani i primjenjuju se samo ako ih je IU izričito priznao u pisanom obliku.

8.13.  Valjanost

Ovi se Opći uvjeti poslovanja primjenjuju u njihovoj trenutnoj verziji od trenutka objavljivanja na web stranicu IU-a (http://www.redserve.hr/agb).  IU ima pravo promijeniti ili dopuniti ove uvjete u bilo kojem trenutku.  Izmjena stupa na snagu objavljivanjem OUP-a na gore navedenoj web stranici.

Stanje: 23.7.2021.